Jaarboekje 2010 2011

jaarboekje

 

 

 

Jaarboekje 2010 – 2011

Algemeen directeur J. Zijp.

Rubenslaan 2, 1816 MB Alkmaar,

tel. 072 514 78 30

Directie

Carin Bais

Team

Groep 1/ 2 Inge Buis maandag, dinsdag,

Simone Rademakers: woensdag, donderdag en vrijdag.

Groep 3/4 Anneke Klomp maandag en dinsdag

Annemarie van de Pol woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 5 Annelies Pijlman maandag,dinsdag, , donderdag

Agnes Kartowikromo woensdag en vrijdag

7/8 Kees Brommer maandag t/m donderdag

Joke de Heer vrijdag

Intern begeleider: Edith van Leeuwen dinsdagmiddag en donderdagochtend

ICT coördinator: Annemarie v.d. Pol

Cultuurcoördinator: Anneke Klomp

Administratie: Conciërge: Joke Klos maandag t/m donderdag

Apparatuur

Kinderen nemen soms kostbare apparaten mee naar school zoals walkman, discman, mobiele

telefoon, etc. Wij willen graag dat deze zaken thuis blijven om te voorkomen dat er vervelende

situaties ontstaan, bijvoorbeeld door beschadiging. De bereikbaarheid van kinderen in dringende

gevallen is verzekerd via ons telefoonnummer 072 51 11 794.

Bewegingsonderwijs: gymnastiek/spel en (voor groep 5) zwemmen

Bij goed weer gaan de kleuters, zowel ’s morgens als ’s middags buiten spelen. Ook wordt

regelmatig gebruik gemaakt van de speelzaal: gym met toestellen en zang- en

behendigheidsspelen.

Alle kinderen hebben gymschoenen nodig (ter voorkoming van voetwratten) en gymkleding. Wij

verzoeken u voor het opbergen van de gymkleding een tas te maken waarop de naam van uw

kind staat. Deze tas kan dan aan de eigen kapstok gehangen worden.

De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen in de gymzaal aan de Judith Leysterstraat, naast de

school. Alle groepen gymmen op maandag en donderdag. Kleding: korte broek, sporthemd (Tshirt),

gym/ turnpakje en gymschoenen. Geeft u ook een

handen, gezicht en dergelijke na de les is verplicht. Bij mooi weer kan ook buiten in het park

worden gegymd.

Groep 5 heeft de eerste helft van het jaar zwemles in het zwembad “de Hout”. De kinderen gaan

daar met de bus heen. De eigen bijdrage in de vervoerskosten zal ongeveer

zijn. Het diplomazwemmen vindt in de laatste week van deze periode plaats.

handdoek mee, want wassen van25,-- per half jaar

Buitenschoolse opvang

De Stichting Kinderopvang Alkmaar (SKOA) organiseert de naschoolse opvang. Informatie

hierover kunt u of krijgen via het centrale telefoonnummer van het

SKOA: 072 514 71 47.

Dramalessen

De dramalessen worden op De Bosboom door een vakleerkracht gegeven, Joke de Heer. Alle

kinderen krijgen per jaar tweemaal een serie lessen. Juf Joke geeft deze dramalessen samen met

de groepsleerkracht.

Extra verlof

Als uw kind 4 jaar is, is het wenselijk dat het naar de basisschool gaat. Op de eerste schooldag van

de maand waarin het kind 5 jaar is geworden is het leerplichtig. Nu kan het gebeuren, dat een

volledige schoolweek nog te vermoeiend is voor een vierjarige. Een vierjarige kleuter mag daarom

in overleg met de school een aantal uren per week thuisblijven.

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige (= bijzondere) omstandigheden dient vooraf

of uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering schriftelijk aan de directeur

van de school te worden voorgelegd.

Deze beslist over het verzoek.

Extra vakantieverlof kan worden verleend wanneer de gezinsvakantie niet in de

reguliere periode kan worden opgenomen. Dit moet blijken uit een

werkgeversverklaring; een aanvraagformulier daarvoor is op school verkrijgbaar.

De school moet elk niet van tevoren goedgekeurd verzuim melden bij de leerplichtambtenaar.

Een formulier voor aanvraag van verlof kunt u op school afhalen.

Voor de eerste twee weken na de zomervakantie mag geen extra verlof opgevraagd/verleend

worden.

Het bevoegd gezag controleert steeds strenger. De directie kan alleen akkoord gaan met een

verzoek tot extra verlof als aan de voorwaarden is voldaan.

Fietsen

Fietsen worden gestald achter de school. Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen hier hun fiets

plaatsen en zetten hem op slot. I.v.m. de beperkte ruimte kunnen alleen de kinderen op de fiets

naar school komen,

die hun fiets vanwege de afstand nodig hebben.

Deze afspraak geldt natuurlijk ook voor de kleuters; zij plaatsen hun fiets in het rek bij het

kleuterplein..

Ten overvloede nog dit: de school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor

beschadiging of diefstal van de fietsen.

Gevonden voorwerpen

Kinderen laten soms iets liggen op school. Wij bewaren de spullen en berichten hierover in de

Nieuwsbrief. Als u iets kwijt bent, kunt u elk moment even kijken in de mand bij de ingang. Zaken

die niet opgehaald worden, worden weggedaan.

Groepsinformatie

Dinsdag 21 september wordt de jaarlijkse informatieavond gehouden. Hiervoor ontvangt u een

uitnodiging. Op deze avond krijgt u diverse informatie over de school. De MR, OR en

penningmeester doen verslag van het afgelopen jaar. Daarnnaast krijgt u informatie over de

groep waarin uw kind zit.

Hoofddeksels

Wij willen op school ieder zoveel mogelijk vrijuit zien. Om die reden, om veiligheidsredenen en om

te voorkomen dat hoofddeksels verdwijnen, willen wij dat deze thuis blijven. Alleen om

gezondheid- en godsdienstige redenen kan hierop, in overleg, een uitzondering gemaakt worden.

HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs).

In groep 7 / 8 wordt 1 maal per week HVO-les gegeven door juf Olga de Wandeler.

Hierover ontvangt u aan het begin van het schooljaar informatie.

Kerstviering

Dit jaar vindt de kerstviering plaats op donderdagavond 16 december.

Vrijdagmiddag 18 december begint de Kerstvakantie. (Zie kalender)

Kinderkrant

Een of twee keer per jaar wordt er voor en door de kinderen een kinderkrant gemaakt.

De redactie bestaat uit een aantal leerlingen uit de groepen 7 en 8, aangevuld met twee

leerkrachten.

Logopedie

De logopediste kijkt naar de spraak- en taalontwikkeling van alle vijfjarigen. Zonodig behandelt zij

deze kleuters of verwijst ze door naar andere logopedisten buiten de school.

In andere gevallen geeft ze adviezen aan ouders en de school. Ouders krijgen vooraf bericht

omtrent datum en plaats van het onderzoek.

Medezeggenschapsraad

De Bosboom kent een inspraakmogelijkheid, waar ouders en leraren meebeslissen over het

schoolbeleid. Deze medezeggenschapsraad heeft namens de ouders en het personeel een

adviserende en soms beslissende stem in beleidszaken van het bestuur en de school. Namens de

bestuurscommissie is de directeur de aanspreekpersoon van onze school.

Naschoolse activiteiten

Speciaal voor de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 wordt ook dit jaar een serie activiteiten na schooltijd

georganiseerd. Deze activiteiten zijn bedoeld als aanvulling op het aanbod van de school. De

kinderen kunnen tegen een kleine vergoeding 8x meedoen aan een activiteit van hun keuze. Joke

Klos is de coördinator en het aanspreekpunt. De gemeente Alkmaar heeft in het kader van de

Brede School een subsidie gegeven voor deze activiteiten.

Ouderbijdrage

De school organiseert, samen met de groepsouders en het team, een groot aantal extra

activiteiten, zoals vieringen, sportactiviteiten, extra aanvullingen op de boekencollectie, de

schooluitstapjes, etc.

Hiervoor wordt een vrijwillige bedrage gevraagd aan de ouders.

Deze ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig, maar zonder deze bijdrage kunnen veel activiteiten/

vieringen niet georganiseerd worden.

Op de Algemene Ouderavond wordt de hoogte van de bijdrage besproken en vastgesteld. Van

onze penningmeester ontvangt u bericht over de wijze van betaling.

Heeft u problemen met de betaling dan kunt u in overleg met de directie tot een oplossing en

afspraken komen.

Ouderparticipatie/ bereikbaarheid

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u het participatieformulier. Dit is een lijst, waarop u

kunt aangeven aan welke activiteiten u wilt meedoen. Deze activiteiten betreffen onder andere

hulp bij groepsactiviteiten, deelname bij schoolreisjes, hulp bij festiviteiten, onderhouden

documentatiecentrum, geven van computerlessen etc.

Wij verzoeken u ook te vermelden waar wij u in geval van nood kunnen bereiken.

Dit kan op het bereikbaarheidsformulier dat u ook aan het begin van het schooljaar ontvangt.

Ouderraad

De ouderraad heeft een belangrijke taak bij ons op school. De OR ondersteunt het team bij de

organisatie en uitvoering van veel activiteiten. Er wordt ongeveer 1 keer per 6 weken vergaderd.

Overblijven en Naschoolse opvang

Tussen de middag kan uw kind zijn/haar zelf meegebrachte lunch op school nuttigen. De

kinderen eten aan een gedekte tafel (placemat, bordje). Inlichtingen bij Joke Klos. Het

overblijfreglement is op aanvraag beschikbaar. De kosten hiervoor zijn 1,50 Euro per keer.

Pesten

Wij hechten veel waarde aan een goede sfeer en een veilig klimaat op school. Daarom voeren wij

een actief anti-pestbeleid. In de schoolgids vindt u hierover uitgebreide informatie.

Rapporten en oudergesprekken

De Bosboom reikt per jaar 2 rapporten uit.

Daartoe worden oudergesprekken gehouden met alle ouders. U krijgt dan informatie over de

ontwikkeling van uw kind. U ontvangt informatie over de dagen en tijdstippen van deze

gesprekken.

Natuurlijk is er ook gelegenheid om tussendoor met de groepsleerkracht te praten over de

ontwikkeling van uw kind. U kunt daarvoor altijd een afspraak maken met de groepsleraar.

De kleuterleerkracht voert tweemaal per jaar gesprekken met de ouders. De oudste kleuters

krijgen ook een ”Dat kan ik al” boekje mee.

Schoolarts

Alle vijfjarige leerlingen en de leerlingen uit groep 4 worden in de loop van het schooljaar door de

schoolarts onderzocht. Een van de ouders/ verzorgers is bij dit onderzoek aanwezig. Soms is er

een gericht onderzoek gewenst i.v.m. lichamelijke problemen of schoolproblemen. Sommige

leerlingen blijven na dit onderzoek nog een periode onder controle van de schoolarts.

Screeningsonderzoeken die het gezicht en het gehoor van kinderen testen, vinden op school

plaats. De grote onderzoeken vinden buiten de school plaats. U krijgt hiervan persoonlijk bericht.

Schoolfotograaf

Ieder jaar komt een schoolfotograaf om uw kind individueel en in groepsverband te fotograferen.

Dit jaar worden de foto’s in het voorjaar van 2009 gemaakt.

Via de nieuwsbrief verneemt u de exacte datum.

Schoolreisjes groepen 1 t/m 6 - Schoolkamp groep 7/8.

Wij gaan ervan uit dat álle kinderen mee gaan op schoolreisje en/of het hele schoolkamp.

U ontvangt tijdig alle informatie. Bij vragen kunt u altijd terecht bij de leerkrachten en de directie.

De gemeente Alkmaar vergoedt extra kosten van schoolgaande kinderen

Schoolgaande kinderen brengen veel kosten met zich mee. Daarom heeft de

gemeente Alkmaar en vergoeding voor zogenaamde maatschappelijke

participatiekosten. Dit zijn de kosten die u maakt voor bijvoorbeeld een

internetabonnement, huiswerkbegeleiding, een schoolreisje, een rekenmachine,

sportkleding of een instrument ten behoeve van uw kind(eren).

Wie kan deze bijdrage aanvragen?

U komt in aanmerking voor de regeling maatschappelijke participatiekosten als u kind

(eren) heeft in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar en een inkomen tot 120% van het wettelijk

minimumloon. Dit betekent dat uw (gezins)inkomen niet hoger mag zijn dan

netto per maand (per 1 januari 2010). De regeling geldt alleen voor inwoners van de

gemeente Alkmaar.

1.483,22

Wat is de hoogte van de bijdrage?

De vergoeding is per schooljaar per kind:

van 4 t/m 11 jaar =

van 12 t/m 17 jaar =

81233

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

De regeling maatschappelijke participatiekosten kunt u schriftelijk aanvragen. Op de

website HYPERLINK "http://www.alkmaar.nl"

> bijzondere bijstand) staat een aanvraagformulier. Daarin staat ook waar u het formulier

naar toe kunt sturen. Het aanvraagformulier kunt u ook ophalen bij de balie van het

Stadskantoor (Mallegatsplein 10).

U hoeft geen nota’s van de kosten in te leveren.

www.alkmaar.nl (loket -> werk & inkomen -

Sport en Cultuur voor ieder kind

In Alkmaar kunnen alle kinderen meedoen met sport en cultuur. Er zijn

verschillende regelingen voor kinderen van 4 t/m 17 jaar die de kosten voor een

sport- of cultuurvereniging vergoeden.

Voor wie zijn deze regelingen?

Voor kinderen waarvan de ouders een inkomen hebben tot 120% van de geldende

bijstandsnorm. De regelingen zijn voor Alkmaarse kinderen of kinderen die lid zijn van

een Alkmaarse vereniging. Deze regelingen vergoeden contributie, sportkleding en

eventueel bijbehorende attributen.

Hoe kun je gebruik maken van deze regelingen?

Ga naar  "http://www.sportencultuurvooriederkind.nl"

www.sportencultuurvooriederkind.nl

en hoe u deze aan kunt vragen.

en kijk voor welke regelingen u in aanmerking komt

Meer informatie

Stichting Promotie Alkmaar

Tel: 072 - 511 22 54

info@alkmaarpas.nl

"http://www.sportencultuurvooriederkind.nl"

www.sportencultuurvooriederkind.nl

http://www.alkmaarpas.nl"

www.alkmaarpas.nl

"http://www.jeugdsportfonds.nl"

www.jeugdsportfonds.nl

"http://www.jeugdcultuurfonds.nl"

www.jeugdcultuurfonds.nl

Schooltijden

Onderbouw groep 1 t/m 4

ma, di, do en vr. 08.45 - 11.45 uur

13.30 - 15.30 uur

woensdag 08.45 - 11.45 uur

Bovenbouw groep 5 t/m 8

ma, di, do en vr. 08.45 - 12.15 uur

13.30 - 15.30 uur

woensdag 08.45 - 12.30 uur

Kleuters

’s Morgens gaat de deur op het kleuterplein om 8.35 uur open. Er is dan tijd voor de kleuters om

alvast een activiteit te doen in de klas: een boekje lezen, een praatje maken of een puzzel maken:

het zogeheten “Inloopmoment”. Tot 09.00 uur zijn de ouders van hárte welkom tijdens dit

“Inloopmoment”. Om 09.00 uur start juf met de rest van de schooldag en worden de ouders

verzocht “dag” te zeggen tegen hun zoon/dochter.

Groepen 3 t/m 8.

Om 8.35 uur gaat de buitendeur open en kunnen de leerlingen naar binnen. Om 8.40 uur gaat

de bel, dan moet iedereen naar binnen. De deur gaat om 8.45 uur dicht en de lessen beginnen.

’s Middags gaat om 13.20 uur de buitendeur open, de leerlingen kunnen naar binnen. Om 13.25

uur gaat de bel, dan moet iedereen naar binnen. Om 13.30 uur gaat de deur dicht en gaan de

lessen beginnen.

Trakteren

Voor kinderen is het vieren van hun verjaardag op school een feestelijke en gezellige gebeurtenis.

Het is heel gebruikelijk, dat de leerkrachten dezelfde traktatie krijgen als de kinderen. Wij vragen

u een verstandige traktatie te kiezen. De jarige gaat samen met twee andere kinderen uit de groep

de klassen rond.

Een paar traktatie-ideeën: iets van fruit, groente, kaas, worst. Maar ook leuk!: potlood, gum, pen,

stickers e.d. Deze zijn écht héél goedkoop in sommige winkels. Informatie bij leerkrachten en Joke

Klos.

Vakanties en vrije (mid)dagen

Alkmaars Ontzet Vrijdag 8 oktober 2010.

Herfstvakantie Maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober 2010

Vrije middag Vrijdagmiddag 17 december 2010 (Start Kerstvakantie)

Kerstvakantie t/m vrijdag 31 december 2010

Voorjaarsvakantie Maandag 21 februari 2011 t/m vrijdag 25 februari 2011

Goede Vrijdag / Pasen Maandag 25 april 2011

Meivakantie Maandag 2 mei 2011 t/m vrijdag 6 mei 2011

Hemelvaartsdag Donderdag 2 juni t/m vrijdag 3 juni 2011

Pinksteren Maandag 13 juni t/m vrijdag 17 juni 2011

Evaluatiedag Woensdag 22 juni 2011

Vrije middag Vrijdagmiddag 22 juli 2011 (Start Zomervakantie)

Zomervakantie Maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2011.

Verwijzen naar het speciaal onderwijs

Indien de school niet de benodigde zorg aan een leerling kan bieden, kan de school de ouders

adviseren tot plaatsing in het speciaal onderwijs. Plaatsing in het speciaal onderwijs is slechts

mogelijk indien de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) dit noodzakelijk acht. Meer

uitgebreide informatie vindt u hierover in de schoolgids.

Verzekering

De kinderen zijn via de school verzekerd voor

of na de les.

ongevallen onder schooltijd en een kwartier voor

Voortgezet onderwijs

Op de informatieavond van groep 8 krijgt u van de leerkracht al enige informatie over het

voortgezet onderwijs. In de maanden oktober en november volgt voor de ouders van de kinderen

uit groep 8 een individueel gesprek over de mogelijkheden van het kind en de keuze na de

basisschool.

De Entree toets uit groep 7 en de Eindtoets uit groep 8 zijn hulpmiddelen bij deze keuze.

Het voortgezet onderwijs stelt een gids samen waarin u informatie kunt vinden over al deze

scholen in Alkmaar en Bergen. Hierin staan ook de data van open dagen, voorlichtingsavonden

etc. U meldt uw kind zelf aan bij de school voor voortgezet onderwijs.

Ziekmeldingen

Wij verwachten dat u ons op de hoogte stelt van eventuele afwezigheid van uw kind. Ook van

allerlei andere zaken omtrent uw kind zijn we graag op de hoogte. Belt u ons daartoe voor

schooltijd tussen 8.15 en 8.45 uur. Wij nemen contact met u op wanneer uw kind niet op school is

en wij geen melding hebben ontvangen. Ons telefoonnummer is 072 51 11 794.

Schoolafspraken

Met deze afspraken maken we samen van De Bosboom een school waar iedereen zich op

zijn plek voelt en met plezier naar toe gaat:

Je loopt op het plein met de fiets aan de hand, en je zet je fiets in het fietsenrek.

Vanaf 8.35 uur mag je naar binnen. Je doet dat zonder dringen en je controleert je schoenen

of ze schoon zijn. In het halletje doe je alvast je skeelers en rolschaatsen uit. Je loopt met je step

naar de klas.

Een hoofddeksels laat je thuis, evenals dure apparaten als mobiel en mp3-speler e.d.

Je loopt rustig door de gang. Zie je een tas of jas op de grond liggen, dan hang je die even op.

(Dat zullen we ook voor jou doen!)

In je lokaal ga je op je eigen plek iets voor jezelf doen.

Om kwart voor negen is iedereen in zijn eigen lokaal.

Natuurlijk ben je op tijd op school. Als je onverhoopt te laat bent en je hebt geen briefje van

één van je ouders, ga je even bij juf Joke langs. (als juf Joke niet aanwezig is schrijft je juf/

meester je naam op)

Eten en drinken? Dat doen we alleen in onze eigen klas.

Spelen op het schoolplein? Dat doen we samen en we zorgen er met zijn allen voor dat iedereen

goed kan spelen. Houd dus rekening met andere kinderen: ook een ander wil wel eens op de

schommel of meedoen met een balspel.

Het moet veilig zijn. Je voetbalt daarom alleen met een kleine of een zachte bal.

Andere balspelletjes kunnen met een grote bal.

Als er een bal op het dak ligt en je wilt de bal van het dak halen, vraag je eerst toestemming

aan de juf of meester op het plein.

Je speelt

fietsen.

Samen houden we het plein netjes: stokken, takken en afval gooi je in de afvalbak.

De pleinwacht bepaalt bij slecht weer of de groepen naar buiten gaan.

Bij slecht weer blijft ieder in de eigen groep.

Bibliotheekboeken: Twee leerlingen per groep kunnen tegelijk hun boek ruilen. Je doet dit stil,

zodat je de andere groepen niet stoort. Je zorgt ervoor dat de boekenplanken netjes blijven

Toiletgebruik: per groep één leerling tegelijk.

Jarig zijn: in de pauze mag je de klassen rond.

Ga eerst langs de groepen die op dat moment pauze hebben, dan stoor je het minst.

op het plein. Je gaat dus niet achter de overblijflokalen, achter de gymzaal en bij de

Ga met elkaar om, zoals jij ook wilt dat er met jou omgegaan wordt.

“Als je iets kapot maakt, moet je het ook weer “heel” maken”.

De inhoud van dit jaarboekje is met veel zorg samengesteld. Zijn er toch zaken die u mist of heeft

u vragen/opmerkingen, neemt u dan alstublieft contact op met de leerkracht of ondergetekende.

Vriendelijke groeten,Carin Bais.

 

Schoolbestuur Ronduit.